0%

مته

مته از مهم ترین اجزای دریل محسوب می شود که وظیفه مهمی در سوراخ کاری اشیاء دارد